HART

HART

Liên chi Hội Kỹ thuật Hình ảnh Y học Thành phố

Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh là : Ho Chi Minh City

Association of Radiological Technologists: HART,

hiện nay vừa là Liên chi Hội thành viên của Hội Y

học Tp. Hồ Chí Minh, vừa là thành viên nồng cốt

của Chi Hội Kỹ thuật Điện quang và Y học Hạt nhân

Việt Nam.

- Trụ sở đặt tại : 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường

12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0913.636.541

- Email: hoikythuathinhanhyhoc@gmail.com

Thông Báo !
Thông Báo !